Įstatai

LIETUVOS KOMUNALININKŲ IR ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ ASOCIACIJOS
 
 Į S T A T A I  

 

I. Bendroji  dalis

1.1. LIETUVOS KOMUNALININKŲ IR ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ ASOCIACIJA, toliau vadinama “Asociacija”, yra ne pelno siekianti juridinių asmenų savarankiška sąjunga, vienijanti jos narius, vykdanti Asociacijos narių uždavinius bei koordinuojanti jų veiksmus siekiant bendrų tikslų.
1.2. Asociacija jungia juridinius asmenis, kurie dirba Lietuvos Respublikos komunaliniame ūkyje bei atliekų tvarkymo srityje.
1.3. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
1.4. Asociacija yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, simboliką, sąskaitas Lietuvos ir užsienio bankuose.
1.5. Asociacijos nariai išlaiko visišką ūkinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą ir juridinio asmens teises.
1.6. Asociacija yra ribotos turtinės atsakomybės. Ji neatsako už Asociacijos narių įsipareigojimus, o už savo prievoles Asociacija atsako turimu turtu.
1.7. Asociacijos pavadinimas - LIETUVOS KOMUNALININKŲ IR ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ ASOCIACIJA, teisinė forma – asociacija.
1.8. Prie Asociacijos reorganizavimo būdu buvo prijungta Antrinio perdirbimo įmonių asociacija (buvusi Metalo laužo įmonių asociacija). Asociacija perėmė visas Antrinio perdirbimo įmonių asociacijos teises, pareigas ir turtą.
 
 II. Asociacijos  tikslai  ir  veiklos  kryptys

Asociacija, siekdama savo tikslų, atlieka šias funkcijas:
2.1. Siekdama bendrų tikslų, koordinuoja Asociacijos narių veiksmus.
2.2. Atstovauja ir gina Asociacijos narių interesus valstybinėse bei vietos savivaldos institucijose.
2.3. Reikalui esant atstovauja ir gina Asociacijos narių interesus teismuose.
2.4. Teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitoms valstybinėms bei vietos savivaldos institucijoms dėl teisės aktų, susijusių su narių veikla, rengimo ir priėmimo.
2.5. Sudaro komitetus bei komisijas iš Asociacijos narių bei ekspertų - konsultantų Asociacijos narių ekonominėms, techninėms, aplinkosauginėms bei kitoms aktualioms problemoms spręsti.
2.6. Organizuoja konferencijas, seminarus ir pasitarimus probleminiais klausimais, rengia specialistų gamybines ir pažintines išvykas į parodas, muges, techninius objektus Lietuvoje ir užsienyje.
2.7. Teikia Asociacijos nariams konsultacijas, organizuoja specialistų mokymą.
2.8. Dalyvauja komunalinių ir atliekas tvarkančių įmonių specialistų atestavime.
2.9. Ruošia Asociacijos narių veiklai reikalingas metodikas, rekomendacijas, taisykles, planus ir instrukcijas.
2.10. Užsiima su Asociacijos veikla susijusia leidyba.
2.11. Renka su Asociacijos veikla susijusią informaciją, tvarko ją ir platina nariams.
2.12. Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja Asociacijos tikslus ir uždavinius.
2.13. Organizuoja visuomenės aplinkosauginį švietimą.
2.14. Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių giminingomis organizacijomis, įmonėmis ir kitomis institucijomis.
2.15. Stoja į Lietuvos bei tarptautines organizacijas.
2.16. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti steigia įmones ar viešąsias įstaigas.
2.17. Perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį valdo ir naudoja.
2.18. Asociacija gali organizuoti arba vykdyti ir kitą ūkinę komercinę veiklą, neatsiejamai susijusią su Asociacijos tikslų įgyvendinimu ir neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojama veikla gali būti vykdoma tik gavus licenciją šios rūšies veiklai vykdyti.
 
 
III. Asociacijos  nariai,  jų  teisės  ir  pareigos
 
3.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, pripažįstantys Asociacijos įstatus, suinteresuoti jos veikla ir mokantys nario mokestį.

3.2. Stojantis į Asociaciją asmuo turi pateikti raštu Asociacijos tarybai prašymą ir užpildyti nustatytos formos anketą. Nariu tampama, kai naujo nario priėmimui pritaria suvažiavimas, o laikotarpiu tarp suvažiavimų – taryba. Asociacijos suvažiavimas ir taryba gali numatyti stojimo į Asociaciją išimtis.

3.3. Asociacijos nariai turi teisę:
3.3.1. įstatuose nustatyta tvarka dalyvauti Asociacijos valdyme;
3.3.2. dalyvauti suvažiavimuose su sprendžiamuoju balsu - vienas Asociacijos narys turi vieną balsą. Nario mokesčio už praėjusius kalendorinius metus nesumokėjęs narys praranda balso teisę;
3.3.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
3.3.4. teikti siūlymus Asociacijos veiklai gerinti;
3.3.5. dalyvauti Asociacijos renginiuose;
3.3.6. naudotis Asociacijos sukaupta informacija ir teikiamomis paslaugomis;
3.3.7. nevykdyti Asociacijos valdymo organų nutarimų bei sprendimų jei jie prieštarauja įstatams arba teisėtiems nario interesams;
3.3.8. ginčyti teisme Asociacijos valdymo organų nutarimus bei sprendimus;
3.3.9. bet kada išstoti iš Asociacijos apie tai raštu pranešus Asociacijos Tarybai. Tokiu atveju išstojančio nario sumokėti nario mokesčiai, tiksliniai įnašai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
3.3.10. kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises.
3.4. Asociacijos nariai privalo:
3.4.1. laikytis šių įstatų, dalyvauti suvažiavimuose;
3.4.2. laiku sumokėti nario mokestį ir nustatytus tikslinius įnašus;
3.4.3. išstojus iš Asociacijos nepasibaigus Asociacijos suvažiavimo patvirtintam nario mokesčio mokėjimo periodui, sumokėti už visą periodą pagal pateiktą nario mokesčio sąskaitą;
3.4.4. saugoti Asociacijos ūkines paslaptis;
3.4.5. teikti Asociacijai jos pageidaujamą, komercinių paslapčių neturinčią, informaciją;
3.4.6. plėtoti Asociacijos narių tarpusavio ryšius ir bendradarbiavimą;
3.4.7. nevykdyti piktybiškos veiklos, nukreiptos prieš kitus Asociacijos narius.
3.5. Asociacijos narys suvažiavimo sprendimu šalinamas iš Asociacijos jeigu:
3.5.1. nesilaiko įstatų;
3.5.2. nevykdo sutartinių įsipareigojimų Asociacijai;
3.5.3. metus be pateisinamos priežasties nemoka nario mokesčio;
3.5.4. jo veikla yra nesuderinama su Asociacijos veiklos tikslais arba prieštarauja Asociacijos bendrai atstovaujamiems jos narių interesams arba riboja Asociacijos galimybes deleguoti savo atstovus į kitus nuolatinius ar laikinus tarpžinybinius organus, tarybas, komisijas ar pan.
 
IV. Asociacijos  valdymas

4.1. Asociacijos valdymo organai yra suvažiavimas, taryba ir direktorius.
4.2. Asociacijos valdymo organai privalo veikti Asociacijos ir jos narių naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Asociacijos Įstatais. Kiekvienas kandidatas į Asociacijos valdymo organų narius privalo pranešti visuotiniam narių suvažiavimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Asociacija bei su Asociacija susijusiais kitais juridiniais asmenimis.
4.3. Asociacijos valdymo organų nariai taip pat privalo laikytis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.87 straipsnyje išdėstytų reikalavimų, vengti interesų konflikto tarp asmeninių ir Asociacijos interesų.
 
V. Suvažiavimas
 
5.1. Suvažiavimas yra aukščiausias Asociacijos valdymo organas.
5.2. Suvažiavimas atlieka šias funkcijas:
5.2.1. priima, keičia ir papildo Asociacijos įstatus;
5.2.2. nustato Asociacijos veiklos tikslus, pagrindinius uždavinius ir kryptis;
5.2.3. priima naujus Asociacijos narius;
5.2.4. Asociacijos tarybos teikimu šalina narius  iš Asociacijos;
5.2.5. renka tarybą, revizijos komisiją, Asociacijos direktorių, direktorių plėtrai ir juos atšaukia. Pasitraukus tarybos, revizijos komisijos nariui, papildo jų sudėtį;
5.2.6. tvirtina Asociacijos narių metinio mokesčio dydžius bei jų mokėjimų tvarką; turi teisę nustatyti stojamojo mokesčio dydį naujiems nariams ir jo mokėjimo tvarką;
5.2.7. tvirtina Asociacijos direktoriaus parengtą praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą;
5.2.8. tvirtina Asociacijos metinę veiklos programą;
5.2.9. tvirtina Asociacijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą;
5.2.10. priima sprendimą dėl Asociacijos reorganizavimo, pertvarkymo ar veiklos nutraukimo;
5.2.13. nustato reorganizuotos Asociacijos teisių ir prievolių perėmimo tvarką ir terminus.
5.3. Suvažiavimas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ visų, balsavimo teisę turinčių, Asociacijos narių. Suvažiavimas vyksta vadovaujantis jo patvirtinta darbotvarke.
Jeigu suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis suvažiavimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais nepaisant pakartotiniame suvažiavime dalyvaujančių, balsavimo teisę turinčių, narių skaičiaus.
5.4. Suvažiavimo nutarimai priimami paprasta balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma. Susirinkimo nutarimai priimami 2/3 balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma šias atvejais:
5.4.1. priimant, keičiant ar papildant įstatus;
5.4.2. steigiant Asociacijai priklausančias įmones;
5.4.3. priimant sprendimą pertvarkyti ar likviduoti Asociaciją.
5.5. Suvažiavimą šaukia taryba. Eiliniai suvažiavimai šaukiami kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius pasibaigus ūkiniams metams.
5.6. Neeilinis suvažiavimas šaukiamas tarybos iniciatyva arba, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių arba revizijos komisija, per mėnesį nuo pareikalavimo.
5.7. Pranešimas apie visuotinio narių suvažiavimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šių Įstatų 13.1. punkte nurodytame leidinyje arba įteiktas kiekvienam Asociacijos nariui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku arba oficialiai nurodyti nario elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) dienų iki visuotinio narių suvažiavimo dienos. Apie pakartotinį suvažiavimą, kuris šaukiamas nesusirinkus kvorumui, Asociacijos nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki pakartotinio suvažiavimo dienos. Asociacijos narių suvažiavimas gali būti šaukiamas nesilaikant jo sušaukimo terminų, jeigu visi Asociacijos nariai su tuo raštiškai sutinka.
5.8. Suvažiavimo nutarimai gali būti pripažinti negaliojančiais įstatymų nustatytais atvejais.
 
 VI. Taryba
 
6.1. Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, vadovaujantis jos veiklai tarp suvažiavimų. Tarybai vadovauja tarybos pirmininkas, renkamas taryboje.
6.2. Tarybą sudaro 11 narių – Asociacijos nariams – juridiniams asmenims atstovaujantys fiziniai asmenys. Taryba renkama trejų metų kadencijai Asociacijos narių suvažiavime kas treji metai. Tarybos narių rinkimo principai nustatomi suvažiavimo sprendimu. Iš suvažiavimo metu pasiūlytų kandidatų, atsižvelgiant į tarybos narių rinkimo principus, pagal surinktų balsų skaičių išrenkami tarybos nariai.
6.3. Tarybos nariui atsistatydinus arba nutraukus darbinius santykius su Asociacijos nariu – juridiniu asmeniu, kitas tarybos narys išrenkamas artimiausiame eiliniame suvažiavime. Atsistatydinus 1/3 tarybos narių, per 1 mėnesį sušaukiamas neeilinis suvažiavimas.
6.4. Taryba vykdo šias funkcijas:
6.4.1. įgyvendina suvažiavimo nutarimus;
6.4.2. šaukia suvažiavimus, sudaro jų darbotvarkę;
6.4.3. priima naujus narius tarp suvažiavimų, sustabdo Asociacijos nario narystę jam pažeidus įstatus bei siūlo suvažiavimui pašalinti šį narį iš Asociacijos;
6.4.4. teikia suvažiavimui Asociacijos metinę veiklos programą;
6.4.5. teikia suvažiavimui Asociacijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą;
6.4.6. aprobuoja ir pristato suvažiavimui Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo išvadą;
6.4.7. nustato Asociacijos narių metinių įnašų nustatymo bei mokėjimo principus (taisykles);
6.4.8. nustato tikslinių įnašų dydį bendroms Asociacijos narių programoms ir veikloms vykdyti;
6.4.9. nustato Asociacijos direktoriaus, direktoriaus plėtrai pareiginius nuostatus ir jų pareiginius atlyginimus; darbo sutartį su Asociacijos direktoriumi, direktoriumi plėtrai pasirašo tarybos pirmininkas;
6.4.10. tvirtina administracijos etatų sąrašą ir darbuotojų pareiginius atlyginimus;
6.4.11. direktoriaus siūlymu keičia Asociacijos buveinę.
6.5. Jeigu 2/3 balsavimo teisę turinčių suvažiavimo dalyvių Asociacijos tarybos veiklai nepritaria - taryba atsistatydina.
6.6. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Eilinius tarybos posėdžius šaukia tarybos pirmininkas. Gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai – tarybos pirmininko, direktoriaus iniciatyva arba 1/3 tarybos narių reikalavimu.
6.7. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ jos narių, o sprendimai yra laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo ne mažiau kaip pusė visų tarybos narių. Jei balsai „už“ ir „prieš“ svarstomu klausimu pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.
6.8. Tarybos nariai turi lygias balso teises, išskyrus įstatų 6.7. punkte numatytus atvejus, kada tarybos pirmininko balsas gali būti lemiantis.
6.9. Taryba Asociacijos tikslams įgyvendinti steigia pastovias ar laikinas komisijas.
6.10. Tarybos pirmininkas už savo veiklą atsiskaito suvažiavimui.
 
VII. Asociacijos  direktorius
 
7.1. Asociacijos direktorių renka suvažiavimas penkeriems metams. Direktoriaus kandidatūrą siūlo Taryba.
7.2. Asociacijos direktorius:
7.2.1. atstovauja Asociaciją Lietuvoje ir už jos ribų;
7.2.2. atstovauja Asociaciją valstybinėse ir vietos savivaldos institucijose, teismuose arba įgalioja tai daryti kitą asmenį;
7.2.3. dalyvauja tarybos posėdžiuose be balsavimo teisės (tuo atveju, jeigu direktorius yra išrinktas ir tarybos nariu – su balsavimo teise);
7.2.4. tvarko Asociacijos turtą, įskaitant jos pinigines lėšas, atidaro sąskaitas bankuose;
7.2.5. atsako už Asociacijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymą, suvažiavimo ir tarybos sprendimų įgyvendinimą;
7.2.6. ruošia Asociacijos metinę veiklos programą;
7.2.7. ruošia Asociacijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą;
7.2.8. atsako už Asociacijos finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimų Juridinių asmenų registrui;
7.2.9. ruošia ir suvažiavimui pateikia  praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;
7.2.10. vadovauja Asociacijai, organizuoja ir vykdo Asociacijos ūkinę veiklą, sudaro sutartis, užtikrina jų vykdymą;
7.2.11. pasirašo darbo sutartis su Asociacijos darbuotojais; rengia Asociacijos darbo tvarkos taisykles, kurias teikia tvirtinti tarybai; teikia tarybai siūlymus dėl struktūros, etatų sąrašą;
7.2.12. teikia suvažiavimui, o laikotarpiu tarp suvažiavimų – tarybai, siūlymą dėl Asociacijos buveinės keitimo;
7.2.13. atsako už viešos informacijos paskelbimą;
7.2.14. už savo veiklą atsiskaito tarybai ir suvažiavimui;
7.2.15. išduoda prokūras, įgaliojimus.
7.3. Direktoriaus plėtrai funkcijos ir įgaliojimai nustatomi tarybos patvirtintuose direktoriaus plėtrai pareiginiuose nuostatuose ar kituose vidiniuose dokumentuose.
7.4. Jeigu 2/3 balsavimo teisę turinčių suvažiavimo dalyvių Asociacijos direktoriaus veiklai nepritaria - direktorius laikomas atstatydintu ir turi būti renkamas naujas direktorius.
7.5. Direktorius kitas vadovaujančias pareigas Asociacijoje gali eiti tik tarybos pritarimu.
7.6. Asociacijos Direktorius tvarko Asociacijos narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam Asociacijos nariui ir laikomas Asociacijos buveinėje.
                                                
VIII. Revizijos  komisija

8.1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija, sudaryta remiantis LR Asociacijų įstatymu, ir kurią iš trijų Asociacijos narių renka suvažiavimas trejiems metams.
8.2. Revizijos komisija privalo:
8.2.1. tikrinti Asociacijos ir jos įsteigtų įmonių bei įstaigų metines finansines ataskaitas ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus.
8.2.2. tarybai pranešti apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;
8.2.3. tarybai pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo išvadą;
8.2.4. Asociacijos tarybos pavedimu, atlikti Asociacijos ir jos įsteigtų įmonių bei įstaigų atskirus finansinius buhalterinius patikrinimus;
8.2.5. reikalui esant finansinei revizijai atlikti siūlyti tarybai samdytis revizorius (auditorius) arba konsultantus;
8.2.6. Asociacijos reorganizavimo atveju, revizijos komisija pateikia suvažiavimui jos turto įvertinimą.
  
IX. Turtas  ir  lėšos
 
9.1. Asociacijos lėšas sudaro:
9.1.1. Asociacijos narių  mokami metiniai įnašai;
9.1.2. pajamos už paslaugas ir mokslinius - techninius renginius;
9.1.3. sutartiniai narių įnašai už deleguotų funkcijų vykdymą;
9.1.4. rėmėjų įnašai ir savanoriškos aukos;
9.1.5. tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;
9.1.6. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
9.1.7. kredito įstaigų palūkanos mokamos už jose saugomas lėšas;
9.1.8. skolintos lėšos;
9.1.9. palikimai pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
9.1.10. kitos teisėtai gautos lėšos.
9.2. Tikslinių ir kitų mokėjimų dydį ir tvarką nustato taryba, suderinusi su dalyvaujančiais programose ar priemonėse Asociacijos nariais.
9.3. Lėšos naudojamos pagal Asociacijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.
9.4. Asociacijos nariui išstojus ar jį pašalinus iš Asociacijos, įnašai negrąžinami, išskyrus nepanaudotų tikslinių įnašų dalį.
9.5. Asociacija gali pirkti ar kitais būdais įsigyti turtą, valdyti ir naudotis juo remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.
  
X. Apskaita  ir  atskaitomybė
 
10.1. Asociacijos lėšų apskaita vykdoma remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir poįstatyminiais aktais.
10.2. Ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
10.3. Informaciją apie Asociacijos veiklą, ūkiniams metams pasibaigus, taryba pateikia suvažiavimui. Suvažiavimas, išklausęs revizijos komisijos pranešimą, priima atitinkamus sprendimus.
  
XI. Veiklos  nutraukimas, pertvarkymas  arba  reorganizavimas
 
11.1. Asociacijos veikla gali būti nutraukta, ji gali būti pertvarkyta ar reorganizuota suvažiavimo sprendimu, kai už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 suvažiavimo dalyvių, turinčių balsavimo teisę.
11.2. Asociacija gali būti reorganizuojama jai jungiantis su kitomis asociacijomis arba skaidantis į kitas asociacijas.
11.3. Reorganizuotos Asociacijos teisių ir prievolių perėmėjomis yra po reorganizacijos veikiančios asociacijos.
11.4. Asociacija nutraukia savo veiklą (yra likviduojama):
11.4.1. kai Asociacijoje lieka mažiau kaip 3 nariai;
11.4.2. kai teismas savo sprendimu pripažįsta Asociaciją neišgalinčią atsiskaityti pagal savo prievoles ir kai Asociacijos nariai nesutinka padengti jos nuostolius;
11.4.3. kai narių suvažiavimas nusprendžia likviduoti Asociaciją;
11.5. Organas, priėmęs sprendimą nutraukti Asociacijos veiklą, skiria likvidatorių, kuris nuo to momento vykdo Asociacijos direktoriaus ir tarybos funkcijas.
11.6. Asociacijos turtas, atsiskaičius su kreditoriais ir darbuotojais, patenkinus Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių suvažiavimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją.
 
XII. Filialų ir atstovybių steigimas bei jų veiklos nutraukimas

12.1. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, filialo ar atstovybės nuostatus tvirtina, filialų ir atstovybių vadovus skiria bei atšaukia Asociacijos taryba.
  
XIII. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka
 
13.1. Asociacijų įstatyme, kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai Asociacijos pranešimai turi būti paskelbti viešai, šie pranešimai yra skelbiami Juridinių asmenų registro specialiame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.
13.2. Kiti pranešimai siunčiami registruotu laišku nario ar kito suinteresuoto asmens adresu, elektroninio pašto adresu, pateiktu Asociacijai, arba su pranešimu supažindinama pasirašytinai.
13.3. Apie šaukiamą Asociacijos suvažiavimą, tarybos posėdį, informacija apie Asociacijos veiklą, kita informacija išsiunčiama kiekvienam Asociacijos nariui, elektroninio pašto adresu, pateiktu Asociacijai.
  
XIV. Asociacijos įstatų keitimo tvarka
 
14.1. Asociacijos įstatai keičiami, papildomi visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimamu ne mažesne nei 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
14.2. Siūlymą keisti Asociacijos įstatus gali pateikti ne mažiau nei 1/5 Asociacijos narių, taip pat Asociacijos taryba bei direktorius. Įstatų pakeitimo iniciatorius turi pateikti suvažiavimui pakeitimo projektą ir visą pakeistų Asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).
14.3. Pakeistus Asociacijos įstatus pasirašo Asociacijos direktorius arba suvažiavimo įgaliotas asmuo.
14.4. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistavimo Juridinių asmenų registre.
  
XV. Kiti su Asociacijos veikla susiję klausimai
 
15.1. Kitus su Asociacijos veikla susijusius ir šiuose įstatuose neįvardintus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.
 
 
Įstatai priimti Asociacijos suvažiavime 2017 m. sausio 19 d.
 
Įstatus aukščiau nurodytą dieną pasirašė:
Asociacijos direktorius                                                                                                                                         ___________________